Assegurances de Vida Risc

Les Assegurances de Vida Risc són un instrument de protecció imprescindible.
Mitjançant una única pòlissa, vostè pot aconseguir una protecció total davant els principals riscos que puguin presentar-se al llarg de la seva vida.
Les Assegurances de Vida Risc garanteixen per un temps determinat, el que vostè decideixi, tant la cobertura del capital assegurat en cas de defunció com la inclusió opcional d’altres cobertures, tals com la invalidesa o malalties greus.
Si a més d’aquestes cobertures vol incloure la garantia de Decessos, li proposem el Pla Integral de Vida.

Assegurances Vida Temporal
Garanteixen, durant el període contractat, el pagament d’un capital al beneficiari designat en el moment de la defunció de la persona assegurada. Li ofereixen també la possibilitat de disposar d’una protecció completa i incloure en la pòlissa, de manera opcional, altres contingències com la invalidesa o les malalties greus.
Les assegurances Vida Temporal donen resposta a les diferents necessitats de protecció dels nostres assegurats, encara que no disposin d’un patrimoni previ.


Assegurances de Defunció

  • Un servei que li resol molèsties i despeses en uns moments tan dolorosos i de commoció per a tota la família.
  • Cobreix tant les despeses del sepeli com del trasllat del difunt al seu lloc de residència, si calgués. A més, inclou atenció als familiars i un servei d’assessoria jurídica per ajudar en tots els tràmits burocràtics i els aspectes legals.
  • La cobertura del Servei de Defuncions es pot ampliar a tots els membres de la família que convisquin en el mateix domicili.